Ordu Dikence Köyü- Ordu Dikence Muhtarlık - Ordu Köyü
 

 

 

KÖYLERDE YAPILAŞMA
25 Şubat 2013 Pazartesi
   
   
DEĞERLİ ARKADAŞLARIM

Köyüne ev yaptırmak isteyen köy sakinlerinin bu yazıyı mutlaka iyice okumaları gerekmektedir. Görülen lüzum üzerine eksiden sitemizde var olan "Köylerde Yapılaşma" yazımızı daha açık bir şekilde yeniledik.  


KÖYLERDE YAPILAŞMA

SIKÇA SORULAN SORULAR

1. Köyde (Belediye ve Mücavir alan sınırları dışında) yapılacak yapılar için izin nereden alınır?

Köylerde yapılar için izin işlemleri iki şekilde değerlendirilir.

A. Köy yerleşik alan sınırları içerisinde aşağıda kanun maddesinde belirtilen yapılar, yapı ruhsatına tabi olmayıp, etüt ve projelerin İl Özel İdaresi incelenmesi sonucunda, muhtarlıktan alınacak olan yazılı izne tabidir.

" Belediye ve mücavir alanlar dışında köylerin köy yerleşik alanlarında, civarında ve mezralarda yapılacak konut, entegre tesis niteliğinde olmayan ve imar planı gerektirmeyen tarım ve hayvancılık amaçlı yapılar ile köyde oturanların ihtiyaçlarını karşılayacak bakkal, manav, berber, köy fırını, köy kahvesi, köy lokantası, tanıtım ve teşhir büfeleri ve köy halkı tarafından kurulan ve işletilen kooperatiflerin işletme binası gibi yapılar için yapı ruhsatı aranmaz. Ancak etüt ve projelerinin valilikçe incelenmesi, muhtarlıktan yazılı izin alınması ve bu yapıların yöresel doku ve mimari özelliklere, fen, sanat ve sağlık kurallarına uygun olması zorunludur.(İmar kanunu Madde. 27)"

B. Köy yerleşik alan dışındaki yapılar ise; Belediye ve mücavir alan sınırları dışındaki ve köy yerleşik alanı civarı dışındaki yapılar yapı ruhsata tabi olup, 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı ile Planlı Alanlar Tip imar yönetmeliği hükümleri geçerlidir. İl Özel İdaresinden payı ruhsatı alınmalıdır.

2. Köy Yerleşik Alanlarında yapı izin belgesi nasıl alınır?

Yapı izini için aşağıda belirtilen evraklar ile İl Özel İdaresine başvuru yapılır.

1)  Dilekçe
2)  Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
3)  Kadastro Krokisi (Kadastro Müd./Harita Müh.)
4)  Yeni Tarihli Tapu Kayıt Örneği
5)  Hisseli Arazilerde Hissedarlardan Noter Onaylı Muvafakatname
6)  Zemin Etüt Raporu ve Taahhütnamesi
7)  Mimari, statik, elektrik, tesisat projesi ve taahhütnamesi
8)  Fenni Mesul, Taahh. (İnş. Müh./ Mimar)

      Yukarıdaki belgeler tamamlandıktan sonra İl Özel İdaresi " Fen ve sağlık kurallarına uygunluk" yazısına istinaden Köy İhtiyar Heyeti Kararı ile yapı izni verilir.

3.  Köy Yerleşik Alanı Dışındaki Yerlerde Yapı Ruhsatı nasıl alınır?

     Yapı Ruhsatı için aşağıda belirtilen evraklar ile İl Özel İdaresine başvuru yapılır.

1)   Dilekçe
2)   Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
3)   Kadastro Krokisi (Kadastro/ Harita Müh.)
4)   Tapudan Yeni Tarihli Tapu Kayıt Örneği
5)   Arazi hisseli ise Hissedarlardan Noter Onaylı Muvafakatname
6)   Zemin Etüt Raporu ve taahhütnamesi
7)   Harita TUS ve taahhütnamesi
8)   Mimari Statik, Elektrik, Tesisat Projesi ve Taahhütnamesi
9)   Isı Yalıtım Raporu ve Projesi
10) Fenni Mesul (TUS) taahhütnamesi
11) Müteahhitlik Belgesi
12) Şantiye Şefi Sözleşmesi ve Taahhütnamesi

4. Köy Yerleşik Alanında Yapılaşma Şartları Nelerdir?

Çevre düzeni planında yeraldığı şekliyle: Konut, tarım ve Hayvancılık amaçlı yapılarda imar planları yapılıncaya kadar; Emsal: 0,50; H maks: 6.50m (2 kat) geçemez.

5. Köy Yerleşik Alanlarında Yapılacak Yapıların Yoldan ve Komşu Parselden çekme mesafeleri ne kadardır?

   Komşu mesafeleri, civarın yapı düzeni ve karakterine, yapılacak binaların münferit konut veya tarımsal işletme birimi(ahır, samanlık, arabalık v.b.) oluşuna göre Köy İhtiyar Heyeti tarafından takdir ve tayin olunur. Yapının kadastral yoldan en az 5m yan komşudan ise en az 3m çekmek suretiyle yapı yapılması gerekmektedir.
   Karayolu kenarına yapılacak tesis ve ticari yapılar karayoluna 25m'den fazla yaklaşılamaz.

6. Köy Yerleşik Alanları dışında yapılaşma şartları nedir?

a-  İnşaat alanı katsayısı %5 den fazla olmamak,
b- Yapı inşaat alanları toplamı hiçbir koşulda 150 m2'yi geçmemek,
c- Saçak seviyelerinin tabii zeminden yüksekliği (6.50) m.yi ve 2 katı   aşmamak,
d- Yola ve Parsel sınırlarına (5.00) m.den fazla yaklaşmamak şartı,
ile bir ailenin oturmasına mahsus bağ ve sayfiye evleri, kır kahvesi, lokanta ve bu tesislerin müştemilat binalırı yapılabilir. Karayolu kenarına yapılacak tesis ve ticari yapılar karayoluna 25 m'den fazla yaklaşılamaz.

7. Ev ve Ahır projelerini nerede yaptırabiliriz?

    Vatandaşın tapu kayıt örneği ile başvurması üzerine, inşaat yapılması planlanan parsel köy yerleşik alan sınırları içerisinde kalması halinde idaremizde hazırlanmış olan konut ve ahır projesinden seçerek bedelsiz olarak proje temin edildiği gibi, yapı sahipleri tarafından özel olarak da mühendislik bürolarına yaptırabilirler.

8. Özel İdareye ruhsat için bir ücret ödeniyor mu?

   Ordu Özel İdaresince yapı ruhsat veya izini için hiçbir ücret talep edilmemektedir.

9. Eski evin yerine ev yapmak istersem ne yapmalıyım?

    Yeni ev yapmak için başvurulduğu şekilde yeni tarihli tapu kayıt örneği ile başvurmak gerekmektedir.

10. Eskiden tek katlı ve izinsiz olarak yaptığım yapının üstüne izin alarak kat atmak istiyorum.Ne yapmam gerekir?

    Yeni tarihli tapu kayıt örneği ile bizzat idaremize başvurulması gerekmektedir. İdaremiz teknik elamanlarınca yerinde yapılacak inceleme neticesinde ilave kat yapılmasında bir sakınca olmadığı kanaatine varılırsa, mevcut kat da projelendirilmek suretiyle yapı izni verilebilecektir.

11.  Mühürlenen yapının cezası ödenirse, izinli hale gelirmi?

      Cezanın ödenmesi yapıyı izinli hale getirmez. Yapı, ruhsat işlemi için gereken evraklar tamamlanarak ruhsatlı hale getirilir.

ÖRNEK :
             1200 M2 parsel üzerine
               200 m2 ev + 400 m2 ahır = MAX. 600 m2 
(%50) inşaat yapılabilir. Tek parsel üzerine 2 ev ya da 2 ahır yapılamaz.

U Y A R I !!!
                   3194  Sayılı İmar Kanununun 42. (değişik 5940/2 mad.) maddesiyle ruhsat alınmaksızın, kaçak veya Muhtarlık izni alınmadan yapılan yapılar için para cezaları arttırılmıştır.

ORDU İL ÖZEL İDARESİ 
               
 
Diğer Haberler (Son 5)
VEFAT
SU ABONELİĞİ HAKKINDA
YENİ TİKENCE MAHALLE YÖNETİMİ (DÜZELTME)
FINDIK SULAMA PROJESİ
DİKENCE - MÜBAREK KÖYÜ BAĞLANTI YOLU AÇILDI
     
 
DURMUŞ TOKSOY, HAYVANLARIN SÜTÜNÜ SAĞMIŞ, TAVUKLARIN YUMURTALARINI TOPLAMIŞ HALİ!... MİLDANLI ZİHNİ İŞLEYEN'İN KÖPEĞİ VE ERİK ÇİÇEK AÇMIŞ MİLDANLI SOKAK BAHARIN UYANIŞI BAŞ AĞZINDAN KÖY MANZARASI
ESKİ MUHTARIMIZ NECAT TOKSOY'UN HARMANI RAHMETLİ HALİSE (ŞÜKRİYE) TOKSOY
 

  ORDU

 

Duyuru Bulunamadı.
 
 

 

Anasayfa  |  Haberler  |  Duyurular  |  Komşu Köyler  |  Anketler Ziyaretçi Defteri  |  Fotoğraf Galerisi  |  İletişim
© 2009  DikenceMuhtarlık, Tüm hakları saklıdır.